Ime mi je Damjan, a prezime Jovanovic, vecina me zove Daki. Zivim u Beogradu i 18 mi je ljeta. Bavim se muzikom i u tome mnogo uzivam. Volim usput da slikam...
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter